Chuyên mục

video

Nần Vàng - Dược liệu quý cho người bị mỡ máu cao & bệnh tim mạch

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Dự toán Hạng mục diệt mối, phòng chống mối và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm Hạng mục diệt mối, phòng chống mối

Thứ tư - 17/08/2022 15:17

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:           /QĐ-YDCT                                  Quảng Bình, ngày        tháng  8 năm 2022
 
                                                          QUYẾT ĐỊNH
                         V/v phê duyệt Dự toán Hạng mục diệt mối, phòng chống mối
                và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm Hạng mục diệt mối, phòng chống mối

                             GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN QUẢNG BÌNH
 
Căn cứ Quyết định 1646/QĐ-UB ngày 26/6/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện YHCT tỉnh; Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình thành Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ  Kế hoạch số 393/KH-YDCT,  ngày 13/7/2022 của  Bệnh viện Y Dược cổ truyền “Về việc diệt mối, phòng chống mối”;
 Căn cứ Hồ sơ Dự toán và Phương án diệt mối : Công trình Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Bình; Hạng mục Diệt mối, phòng chống mối của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TPP lấp và Công ty TNHH tài nguyên và môi trường Minh Hoàng thẩm tra
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Phê duyệt  Dự toán Hạng mục:  Diệt mối, phòng chống mối, với nội dung như sau:
  1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
  2. Tên gói thầu:  Hạng mục Diệt mối, phòng chống mối.  
  3. Địa điểm lắp đặt: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình
  4. Mục tiêu lắp đặt: Diệt mối, phòng chống mối nhằm bảo quản tốt tài sản của  bệnh viện.
  5. Quy mô lắp đặt: Diệt mối, phòng chống mối nhằm bảo quản tốt tài sản của  bệnh viện.
  6. Tổng giá trị: 52.081.000 đồng
  7. Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước, nguồn thu viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác.
  8. Thời gian thực hiện:  Từ ngày  15/8/2022 đến 30/9/2022
          Điều 2: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thực hiện Hạng mục:  Diệt mối, phòng chống mối, với các nội dụng sau:
  1.Tên Gói thầu:  Hạng mục:  Diệt mối, phòng chống mối
  2. Các nội dụng cụ thể gồm:

TT Tên gói thầu Giá Kế hoạch Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Hạng mục:  Diệt mối, phòng chống mối 52.081.000 đồng Nguồn Ngân sách Nhà nước, nguồn thu viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác. Chỉ định thầu rút gọn Từ 15/8/2022 đến 30/9/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Trọn gói 47 ngày
                                        Tổng giá trị thực hiện:  52.081.000 đồng
            Bằng chữ:  (Năm mươi hai triệu không trăm tám mươi mốt ngàn đồng).
          (Kèm theo phụ lục chi tiết)
  Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Hạng mục Diệt mối, phòng chống mối. và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
  Điều 4. Phòng Kế hoạch tổng hợp,  Phòng Hành chính quản trị, phòng Tài chính Kế toán và các khoa, phòng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
                                                                        GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT; KT.
 
 
                                                                     Trần Xuân Phú

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

Những tin cũ hơn

 


Hình ảnh hoạt động

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Liên kết websiteThống kê

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 143
 • Tháng hiện tại: 12090
 • Tổng lượt truy cập: 497625