Hướng dẫn về khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

Hướng dẫn về khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 6358/BHYT-BH ngày 23/8/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
Về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với bệnh viện y học cổ truyền tỉnh
 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 và khoản 2 Điều 13 Thông tư 40/2015/TT-BYT, Giám đốc Sở Y tế thống nhất với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh việc quy định trường hợp người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương, trong đó có bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức hệ thống các cơ sở KCB tại địa phương, tỷ lệ dân số tham gia BHYT để thực hiện việc xác định số lượng, nhóm đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện YHCT tỉnh phù hợp với quy mô hoạt động, năng lực của bệnh viện, đáp ứng với nhu cầu của người tham gia BHYT.
 Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để bệnh viện YHCT nâng cao năng lực, mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả KCB bằng YHCT kết hợp với y học hiện đại, đáp ứng với nhu cầu KCB của người tham gia BHYT; đồng thời chỉ đạo bệnh viện YHCT tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan có liên quan thực hiện việc truyền thông, thông tin đầy đủ về hoạt động chuyên môn của bệnh làm cơ sở để người tham gia BHYT lựa chọn bệnh viện là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.
 Về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với hệ thống các cơ sở y học cổ truyền.
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 40/2015/TT-BYT, việc chuyển tuyến KCB BHYT được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB (Thông tư số 14/2014/TT-BYT). Theo đó, người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự từ tuyến 4 lên tuyến 3, tuyến 3 lên tuyến 2, tuyến 2 lên tuyến 1. Bên cạnh đó, Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT bổ sung một số trường hợp được chuyển tuyến KCB BHYT chưa được quy định trong Thông tư số 14/2014/TT-BYT. Như vậy, theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì người bệnh sẽ được chuyển tuyến từ trạm y tế xã lên bệnh viện YHCT tỉnh như sau: Chuyển từ trạm y tế xã (tuyến 4 về chuyên môn kỹ thuật) lên bệnh viện YHCT tỉnh hạng III (tuyến 3 về chuyên môn kỹ thuật); Chuyển từ trạm y tế xã (tuyến 4 về chuyên môn kỹ thuật) lên bệnh viện YHCT tỉnh hạng II, hạng I trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa YHCT.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố: chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc chuyển tuyến KCB theo đúng quy định đối với hệ thống các cơ sở KCB YHCT; thực hiện nghiêm công tác chuyển tuyến, không được giữ người bệnh khi vượt quá khả năng của cơ sở; tiếp tục phổ biến, tập huấn việc thực hiện các quy định về chuyển tuyến KCB BHYT tới toàn thể cán bộ, nhân viên y tế.

Tải về:
CÔNG VĂN 6358/BYT-BH NĂM 2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ 40/2015/TT-BYT ĐỐI VỚI KHÁM, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH